بهسازی لرزه ای پلها

بهسازی لرزه ای پلها

دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای
دانلود پایان نامه شیوه های بهسازی پلها
دانلود پایان نامه ارزیابی آسیب پذیری پلها
دانلود پایان نامه مهندسی عمران
دانلود پایان نامه بهسازی لرزه ای پلها
دانلود پایان نامه عمران
دانلود پایان نامه رشته عمران

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی عمران

بهسازی لرزه ای پلها

 

*آپدیت شد:

ضمیمه شدن “راهکارهای مقاوم سازی پل ها” در قالب 170 صفحه بصورت رایگان:)

 

پیشگفتار

زوال و افزایش ناکارآمدی عملکرد سازه های زیر بنایی و شریانهای حیاتی، مهندسین عمران را با چالش های بزرگی مواجه نموده است. در این میان زیرساختهای موجود در بزرگراه ها با کاهش عمر سازه ای، خوردگی مصالح، خسارات ناشی از تصادف، افزایش بارهای ترافیکی و اهداف اقتصادی که نیاز به افزایش باندهای عبوری و نرخ بار عبوری دارند، مواجه می باشند. در سالهای اخیر صنعت پل سازی در حال تحول بوده و این پیشرفت شامل روشهای مقاوم سازی و تکنولوژی ساخت در سازه های بتنی و فولادی می باشد.

 

مطالعات انجام یافته طی سه دهۀ گذشته و مطالعات اخی ر در دست انجام در چارچوب برنامۀ بهسازی لرزهای پلها در کشور ایران نشان داده است که تعداد قابل اعتنایی از پلهای شهری، راه و راه آهن کفایت لازم برای خدمت رسانی و مقاومت در مقابل نیروهای ناشی از زلزل ۀ محتملالوقوع در عمر مفید باقیمانده، با میزان احتمال وقوع معینِ مورد انتظار در این بازۀ زمانی را دارا نمیباشند. امروزه، به اهمیت مطالعات و اقدامات عملی لازم در ارتباط با ارزیابی آسیب پذیری و در صورت نیاز، بهسازی لرزه ای پلهای موجود، در سطح اجر ایی پی برده شده و به این مطالعات بها داده شده است. با این وجو د به دلیل عدم وجود اسلوب شناسی متحدالشّکل، این مطالعات بدون انجام مطالعات توجیهی و امکان سنجی، ارزیابی اولیه و اولویت بندی در دست انجام بوده است.

 

نه تنها از دیدگاه خسارات ج انی محتمل در اثر فرو ریزی پلها و انعکاس گسترده اجتماعی چنین ضایعاتی، که لطمه جبران ناپذیری به حیثیت جامعه مهندسی کشور نیز وارد خواهد ساخت، بلکه از لحاظ نقش زیر بنایی که پ ل ها در شبکۀ راه های کشور از نظر ارتباطات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و همچنین نجات و امداد و فعالیت های مدیریت بحران پس از وقوع زلزله ایفا می نمایند، طبعاً فروریزی یا تحمل خسارات به میزانی که در بهره برداری متعارف و یا محدود آن ها اختلال ایجاد نماید، قابل پذیرش نبوده و لاز م است برای ارزیابی آسیب پذیری و بهسازی لرزهای پلها در چارچوب برنامههای پیشگیرانۀ طرح جامع کاهش آسیب های ناشی از زلزلۀ کشور جایگاه ویژهای قائل شد.

 

یادآور میگردد که در اغلب آیین نامه های خارجی مورد استفاده در طراحی پل های موجود در کشور،اهمیت محدود نمودن خ سارت در پل های مهم برای خدمت رسانی بلاوقفه پس از وقوع زلزله ای با احتمال وقوع اندک در دوره عمر مفید پل لحاظ نگردیده است. در پایان نامه حاضر، مفاهیم ارزیابی و بهسازی لرزهای پلها بر اساس دیدگاههای مبتنی بر عملکرد و حالات حدی ذیربط ارایه گردیدد.

 

 

 

کلمات کلیدی:

بهسازی لرزه ای

شیوه های بهسازی پلها

ارزیابی آسیب پذیری پلها

 

 

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات و مفاهیم بنیادین

فصل اول : ملاحظات مقدماتی و مفاهیم عمومی ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-1 کلیات  5

-2-1 دامنه کاربرد  5

-3-1 شرایط و محدودیت های کاربرد  6

-4-1 سایر استانداردها و مدارک و متون فنی مرتبط با راهنما . 6

-5-1 سیستم واحدها  6

-6-1 نمادها  7

-7-1 مفاهیم اولیه  7

-8-1 اولویتبندی مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و اقدامات عملی بهسازی لرزهای پلها  8

-9-1 مبانی ارزیابی مبتنی بر عملکرد  9

-10-1 مخاطرات ژئوتکنیکی لرزهای  10

-11-1 طبقهبندی اهمیت  10

-12-1 عمر مفید باقیمانده  10

-13-1 ترازهای عملکردی . 11

 

فصل دوم : فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها

-1-2 خلاصه فرایند مطالعات ارزیابی آسیبپذیری . 15

-1-1-2 گروهبندی بهسازی لرزهای  15

-2-1-2 روند عملیاتی بهسازی لرزهای . 16

-3-1- غربال اولیه  16 2

-4-1-2 ارزیابی تفصیلی  17

-2-2 شیوههای بهسازی، ایمنسازی و ارتقای رفتار لرزهای پل  18

-3-2 شناخت وضعیت حاضر پل  19

-4-2 سطوح خطر زمین لرزه . 19

-1-4-2 طراحی و ارزیابی مبتنی بر یک سطح خطر (زمین لرزۀ طراحی)  19

-2-4-2 دیدگاه مبتنی بر دو سطح خطر زمین لرزه . 20

-1-2-4-2 طبقه بندی خاك و ضریب ساختگاه  21

-2-2-4-2 طیف پاسخ طرح . 21

-3-2-4-2 سطوح خطر زمین لرزه  22

-5-2 تهیه طیفهای پاسخ ویژه ساختگاه .  22

-6-2 طیف پاسخ مرتبط با مؤلفه قائم حركت زمین  23

-7-2 اثر تحریك نامتجانس تكیهگاهها . 23

-8-2 عمرمفید پل .  24

-9-2 معیارهای عملكردی . . 24

-1-9-2 سطوح عملكرد . . 24

-2-9-2 میزان خسارت .  24

 

فصل سوم :ملزومات بنیادین

-1-3 روند بهسازی لرزه ای پلها . . 27

-1-1-3 ملاحظات اولیه . 27

-2-1-3 انتخاب هدف بهسازی  27

-3-1- جمعآوری اطلاعات .  27 3

-4-1-3 معیار تشخیص نیاز به بهسازی لرزهای . . 27

-5-1-3 مطالعه گزینههای ذیربط و انتخاب گزینه برتر و شیوه بهسازی . 27

-6-1-3 كنترل طرح بهسازی . . 28

-7-1-3 اهداف بهسازی . 28

-8-1-3 سطوح خطر زلزله . 28

-2-3 ملزومات عمومی .  30

-1-2-3 مقدمه . 30

-2-2-3 اطلاعات وضعیت موجود  30

-3-2-3 پیكربندی و مسیر انتقال بارها . 30

-4-2-3 خواص اعضا و اجزای پل . 31

-5-2- اطلاعات ژئوتكنیكی و ویژگیهای ساختگاه . . 31 3

-6-2-3 استراتژی بهسازی لرزهای پل  31

-1-6-2-3 طبقهبندی از نظر اهمیت  32

-2-6-2-3 بهسازی در تراز ایمنی . . 33

-3-6-2-3 بهسازی در تراز بهره برداری . 33

-4-6-2-3 معیارهای اولویت بندی  34

-7-2-3 ترازهای بهرهبرداری  34

-8-2-3 ترازهای خسارت  34

-3-3 مشخصات زلزله در ارزیابی آسیبپذیری و طرح بهسازی لرزهای  34

-1-3-3 روش تک سطحی . 34

-1-1-3-3 ملزومات حداقل در زمینه مشخصههای زلزله بهمنظور ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی پلها . 35

-2-1-3-3 طیفهای پاسخ طرح ویژه ساختگاه  35

-3-1-3-3 تاریخچههای زمانی حرکت زمین . 36

 

فصل چهارم : مفاهیم تحلیل تقاضا

-1-4 تحلیل لرزهای و تعیین آثار ناشی از زمینلرزه (تقاضا در اعضا و اجزا) . 39

-1-1- رفتار سازه پل  39 4

-1-1-1-4 سازه با رفتار الاستیک خطی . 39

-2-1-1-4 سازه با شکل پذیری محدود . 39

-3-1-1-4 سازه با شکل پذیری زیاد  39

-4-1-1-4 سازه مجهز به سیستم های میراگر  40

-5-1-1-4 سازه با پاسخ غلتشی  لغزشی  40

-2-4 مدل سازی و تحلیل به منظور ارزیابی کمّی . 40

-1-2-4 تحلیل دینامیکی خطی  40

-1-1-2-4 مدل تحلیل  40

-2-1-2-4 تحلیل طیفی مدی  40

-3-1-2-4 تحلیل تاریخچه زمانی الاستیک . 41

-2-2-4 تحلیل استاتیکی غیر خطی  41

-3-2-4 مدل سازه . 41

-4-2-4 تحلیل دینامیکی غیرخطی  42

-5-2-4 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 42

-3-4 تقاضای تغییر مکانی کلی  43

-1-3-4 سازۀ الاستیک  43

-2-3-4 سازههای شکلپذیر(شکلپذیری زیاد یا محدود) پلها  43

-1-2-3-4 نحوه محاسبه تغییر مکان کلی سازه . 43

-2-2-3-4 حداقل ظرفیت تغییر مکانی کلی . 44

3-2-3-4 – معیار پذیرش ظرفیت تغییر مکانی  44

-4-2-3-4 شکلپذیری موضعی  44

-3-3-4 سازۀ مجهز به تمهیدات حفاظتی . 44

-4-3-4 سازههای مستقر بر سیستم غلتشی – دورانی . 44

-5-3-4 تغییر مکانهای طراحی برای تکیهگاههای انبساطی  انقباضی . 45

-4-4 تقاضای نیروها و گشتاورها . 45

-1-4-4 سازههای الاستیک . 45

-2-4-4 سازههای شکلپذیر یا دارای شکلپذیری محدود . 45

-3-4-4 سازههای مجهز به تمهیدات حفاظتی  45

 

فصل پنجم : ارزیابی ظرفیت

-1-5 ظرفیت اعضا . 49

-1-1-5 مقاومت مصالح . 49

-2-1-5 آرایش آرماتورها در اعضای بتن آرمه  49

-2-5 مقاومت اسمی اعضای بتن آرمه پ ل های موجود  49

-1-2-5 آثار ناشی از اضمحلال  50

-2-2-5 ظرفیت شکل پذیری  50

-3-5 مقاومت اسمی اعضای فولادی در پ ل های موجود  51

-1-3-5 آثار ناشی از اضمحلال  51

-2-3-5 ظرفیت شکل پذیری  51

 

فصل ششم : شیوه های بهسازی و نحوۀ ارائه طرح بهسازی لرزه ای

-1-6 کلیات . 55

-2-6 طراحی ظرفیتی . 55

-3-6 ذخیره مقاومتی برای اعضاء حفاظت شده از نظر ظرفیتی . 55

56 PΔ -4-6 آثار موسوم به

-5-6 شیوههای عمومی بهسازی پلها  56

-1-5-6 شیوههای بهسازی کف عرشه پل  56

-2-5-6 اتصالات و تکیه گاه ها . 56

-3-5-6 طراحی قیود ممانعت کننده از فروافتادن عرشه از تکیهگاه . 57

-4-5-6 بهسازی پی . 58

-6-6 مطالعات و مخاطرات ساختگاهی  59

-1-6-6 کلیات  59

-2-6-6 ناپایداری شیروانی ها  59

-3-6-6 روانگرایی  60

-4-6-6 تغییرات فشار جانبی خاک . 60

-7-6 اندر کنش خاک  سازه  60

-8-6 سر فصلهای کلی مطالعات در زمینه ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای پلها  61

 

بخش دوم: ارزیابی آسیبپذیری لرزهای پل

فصل هفتم : مفاهیم بنیادین و فلسفه مطالعات ارزیابی آسیبپذیری و بهسازی لرزهای

-1-7 معیارهای عملکردی . 67

-1-1-7 سطوح عملکرد . 67

-1-1-1-7 سطح عملکرد (ع  0 )  خدمت رسانی کاملاً بی وقفه . 67

-2-1-1-7 سطح عملکرد (ع  1)  قابلیت بهرهبرداری بی وقفه . 67

-3-1-1-7 سطح عملکرد (ع  2) قابلیت بهره برداری محدود . 67

-4-1-1-7 سطح عملکرد (ع  3)  ایمنی جانی . 67

-5-1-1-7 سطح عملکرد (ع  4)  آستانه فروریزش 68

6-1-1-7 – سطح عملکرد (ع  5)  ملحوظ نشده . 68

-2-1-7 میزان خسارت . 68

-1-2-1-7 (خ  0)  عدم اعمال خسارت . 68

-2-2-1-7 (خ  1)  خسارت جزئی . 68

-3-2-1-7 (خ  2)  خسارت حداقل . 69

-4-2-1-7 (خ  3)  خسارات قابل ملاحظه . 69

-5-2-1-7 (خ  4)  خسارات عمده و گسترده . 70

6-2-1-7 -(خ  5)  فروریزی کلی یا بخشی از پل . 71

-2-7 سطوح خطر زمین لرزه . 71

-3-7 عمر مفید باقیمانده قابل تخمین پل قبل از بهسازی برای بهرهبرداری متعارف  72

-4-7 ترازهای عملکردی پیشنهادی. 73

-5-7 سطوح خطر پذیری لرزه ای ساختگاه  75

-1-5-7 اثر بزرگنمائی حرکت زمین توسط خاک  75

-6-7 گروه بندی بهسازی لرزه ای پل . 76

-7-7 غربال اولیه  77

78 . -1-7-7 غربال و تشخیص نیاز به بهسازی و اولویتبندی در سطح خطر 1

-1-1-7-7 ارزیابی کیفی  78

2-1-7-7 – ارزیابی کمی اولیه  78

79  -3-1-7-7 تدابیر بهسازی لرزه ای اولیه برای سطح خطر 1

-8-7 ادامه روند مطالعات  79

79. ( -1-8-7 ارزیابی اولیه در سطح خطر (ز 2

-1-1-8-7 گروه بهسازی لرزه ای (الف)  79

80 ( -2-1-8-7 ملزومات حداقل برای سطح خطر (ز 2

81. ( -3-1-8-7 غربال و اولویت بندی برای سطح خطر (ز 2

-9-7 روشهای ارزیابی تفصیلی  82

-1-9-7 تحلیل به منظور کنترل طول نشیمن و نیروها در اتصالات، بدون تحلیل تقاضای اعضا و سیستم  82

-2-9-7 کنترل به منظور بررسی ظرفیت اعضا و اجزا . 82

-3-9-7 کنترل نسبت های ظرفیت به تقاضای عضو به عضو و جزء به جزء  82

-4-9-7 روش طیف ظرفیتی  83

-5-9-7 روش نسبت ظرفیت به تقاضای مجموعه سازه . 83

-6-9-7 روش تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی  83

-7-9-7 روش ارتعاشات تصادفی . 84

-8-9-7 ملزومات حداقل تحلیل آسیب پذیری پلها  84

-10-7 جمع بندی . 84

 

فصل هشتم : روشهای تحلیل تقاضا و ارزیابی نسبتهای ظرفیت به تقاضا

-1-8 کنترل جزییات اجرایی اتصالات و طول نشیمن سازه عرشه بر تکیهگاهها . 89

-1-1-8 کنترل طول نشیمن . 89

-2-8 کنترل ظرفیت اعضا و اجزا  90

-1-2-8 محدودیت ها در کاربرد روش  91

-3-8 ارزیابی به روش تعیین نسبت ظرفیت به تقاضا  94

-1-3-8 انتخاب روش تحلیل . 96

-1-1-3-8 روش اعمال بار یکنواخت  96

-2-1-3-8 روش تحلیل طیفی چند مودی  99

-3-1-3-8 روش آنالیز دینامیکی تاریخچه زمانی خطی  100

-2-3-8 محدودیتهای کاربرد روش نسبت ظرفیت به تقاضای اعضا و اجزای پل  102

-4-8 روش طیف ظرفیت  102

-1-4-8 اسلوبشناسی  102

-2-4-8 ظرفیت پل . 103

-1-2-4-8 کلیات . 103

-2-2-4- منحنی ظرفیت پل . 104 8

-3-4-8 تقاضای ناشی از اعمال آثار مخرب زمین لرزه بر سازه . 107

-4-4-8 طیف نسبت ظرفیت به تقاضا . 109

-1-4-4-8 محاسبۀ نسبتهای ظرفیت به تقاضای پل . 109

-2-4-4-8 محاسبۀ پاسخ پل  111

-5-4-8 محدوده کاربرد روش طیف ظرفیت . 116

-5-8 روش بررسی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه ( روش بار افزون)  116

-1-5-8 ارزیابی ظرفیت تغییرمکانی پل . 116

-2-5-8 محاسبه تقاضا . 118

-3-5-8 محدودیت روش ارزیابی نسبت ظرفیت به تقاضای سازه پل  119

-6-8 ارزیابی به کمک روش دینامیکی غیرخطی  119

فصل نهم : ارزیابی کمّی ظرفیت

-1-9 مراحل ارزیابی کمّی  125

-2-9 ارزیابی پل از دیدگاه طراحی مفهومی لرزه ای  125

-1-2-9 مسیر انتقال بارها  125

-2-2-9 مدلسازی پلها برای تحلیل تقاضا . 126

-1-2-2-9 توزیع جرم . 127

-2-2-2-9 مدلسازی سختی و خواص مصالح  128

-3-2-2-9 مدلسازی پایهها  128

-4-2-2-9 سازۀ عرشه  130

-5-2-2-9 میرایی . 131

-3-9 جابهجایی دایمی خاک . 132

-4-9 ترکیب آثار ناشی از زلزله . 132

-1-4-9 بارگذاری لرزهای در یک امتداد  132

-2-4-9 ترکیب نیروهای ناشی از زلزله در دو یا سه امتداد متعامد . 132

133. % -3-4-9 ترکیب به نسبتهای 100 % و 30

-4-4-9 ترکیب پاسخ برای اعضاء تحت خمش دو محوری  133

-5-9 آثار شتاب قائم حرکت زمین . 134

-6-9 مقاومت اعضا . 135

135 Sn ، -1-6-9 مقاومت اسمی

135. Sd ، -2-6-9 مقاومت طراحی

136 Se ، -3-6-9 مقاومت مورد انتظار

136  So ، -4-6-9 مقاومت افزون

-7-9 مفاهیم طراحی ظرفیتی .  137

-1-7-9 پایه تك ستونی .  137

-2-7-9 پایههای چند ستونه .  137

-8-9 ظرفیت مقاومتی اعضای پل . 139

-1-8-9 مقاومت خمشی ستونها و تیرهای بتنآرمه  139

-1-1-8-9 مقاومت خمشی مورد انتظار  139

-2-1-8-9 ظرفیت افزون خمشی  140

-3-1-8-9 مقاومت خمشی ستون دارای وصله آرماتور در ناحیه تشكیل مفصل پلاستیك . 142

-2-8-9 مقاومت برشی ستونها و تیرهای بتنآرمه . . 143

143 . Vi -1-2-8-9 مقاومت برشی اولیه

144  . Vf ، -2-2-8-9 مقاومت برشی نهایی

-3-8-9 مقاومت برشی اتصالات تیر به ستون .  145

-1-3-8-9 مقاومت برشی اتصال . . 145

ji ، -2-3-8-9 حداكثر مقاومت اتصال تیر به ستون V

(مقاومت برشی اولیه)  145

jf ، -3-3-8-9 مقاومت اتصال تیر به ستون تركخورده V

(مقاومت برشی نهایی پسماند)  145

-4-8-9 ظرفیت تغییرشكل اعضای پل . . 146

p ، -1-4-8-9 انحنای پلاستیك و دوران مفصل پلاستیك φ

146 

p ، -2-4-8-9 دوران مفصل پلاستیك θ

147 . .

-5-8-9 حالات حدی مبتنی بر تغییر شكل  147

-1-5-8-9 خرابی فشاری بتن غیر محصور . . 147

-2-5-8-9 خرابی فشاری بتن محصور .  147

-3-5-8-9 كمانش آرماتورهای طولی  148

-4-5-8-9 شكست فولاد طولی . 148

-5-5-8-9 خستگی كم تواتر فولاد طولی . . 148

-6-5-8-9 خرابی در ناحیه وصله آرماتورهای طولی . . 149

-7-5-8-9 حالت طول وصلة بلند .  149

-8-5-8-9 حالت طول وصله كوتاه  149

 

فصل دهم : ارزیابی شالوده و پی

راهنمای بهساز ی لرزهای پلها

-1-10 كلیات . 153

-2-10 مدلسازی  153

-1-2-10 شالودههای سطحی منفرد  153

-2-2-10 پیهای شمعی .  154

-3-2-10 سختی و ظرفیت شالودهها . . 154

-3-10 ارزیابی شالودههای منفرد سطحی .  155

-1-3-10 شالودههای انعطافپذیر  157

-2-3-10 پارامترهای ظرفیت پی . 157

-4-10 دیوارهای حایل پایههای كناری . . 158

-1-4-10 ظرفیت پایه كناری . 159

-1-1-4-10 در امتداد طولی . 159

-2-1-4-10 محاسبه نیروی ناشی از فشار مفعولی  160

-3-1-4-10 محاسبه سختی كوله در امتداد طولی  160

-2-4-10 تقاضای تغییر مكانی شالوده . 161

-1-2-4-10 منابع ایجاد تقاضای تغییر مكانی متزاید  161

 

پیوستها

پیوست الف- تحلیل لرزهای پل ها . . 165

پیوست ب- مفاهیم طراحی ظرفیتی . 197

پیوست پ- راهنمای بهسازی لرزه ای  203

پیوست ت- روند عملیاتی ارزیابی به روش نسبت ظرفیت به تقاضا . 213

پیوست ث- جدول توجیه فنی و اقتصادی طرح بهسازی . 247

پیوست ج- راهنمای مطالعات میدانی و گردآوری اطلاعات .  251

پیوست چ- شناسنامه فنی فشرده پلها .  295

پیوست ح- روشهای پیشبینی عمر مفید باقیمانده پلهای بتنی . . 313

پیوست خ- مثال كاربردی . . 321

فهرست مراجع  387

واژه نامه  393

خلاصه انگلیسی

 

 • پاورپوینت ارزیابی لرزه ای

  پاورپوینت ارزیابی لرزه ای پاورپوینت درمورد ارزیابی لرزه ای پاورپوینت ارزیابی پاورپوینت لرزه دانلود پاورپوینت ارزیابی لرزه ای رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ارزیابی لرزه ای جهت رشته عمران در قالب 27 اسلاید و با فرمت بصورت کامل و جامع…

 • فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی

  فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی کلمات کلیدی : مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه پژوهش مدیریت دانش فصل دوم پایان نامه مدیریت…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک نقدشوندگی

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ریسک نقدشوندگی کلمات کلیدی : مبانی نظری نقدشوندگی پیشینه تحقیق نقدشوندگی مبانی نظری ریسک نقدشوندگی پیشینه تحقیق ریسک نقدشوندگی پیشینه داخلی ریسک نقدشوندگی پیشینه خارجی ریسک نقدشوندگی پیشینه پژوهش ریسک نقدشوندگی پیشینه نظری…

 • بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران

  بررسی جلوه های مجازات های جایگزین حبس در حقوق ایران مجازات های جایگزین حبس مجازاتهای جایگزین حبس طبق قانون جدید مجازاتهای جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مجازات های جایگزین حبس در ایران پایان نامه مجازات های جایگزین حبس اجرای…

 • پاورپوینت درباره همودیالیز

  پاورپوینت درباره همودیالیز رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت درباره همودیالیز جهت رشته ی پزشکی در قالب 54 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش         همودیالیز درمان نارسایی پیشرفته…

 • شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران

  شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران زندگی زناشویی دانلود پایان نامه رضایت زناشویی دانلود پایان نامه سازگاری در زندگی زناشویی شناسایی عوامل سازگاری در زندگی زناشویی در منطقه 2 شهر تهران دانلود پایان نامه رشته…

 • تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک

  تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک جهاد اقتصادی کشاورزی ارگانیک توسعه کشاورزی ارگانیک دانلود مقاله تببین راهکارهای جهاد اقتصادی در توسعه کشاورزی ارگانیک تعریف جهاد اقتصادی تعریف کشاورزی ارگانیک ویژگی‌های کشاورزی ارگانیک سیستم همکاری در فروش فایل همکاری…

 • تاثیر مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی

  تاثیر مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی محرومیت از خدمات عمومی محرومیت از حقوق اجتماعی مجازات های محرومیت از حقوق اجتماعی محرومیت…

 • پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars)

  پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars) کلمات کلیدی : مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars) مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی مقیاس خطرپذیری جوانان ایرانی مقیاس خطرپذیری جوانان پرسشنامه خطرپذیری جوانان پرسشنامه خطرپذیری شغلی پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان ایرانی پرسشنامه خطرپذیری نوجوانان رفتن به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی و انواع آن 77 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق کمال گرایی و انواع آن 77 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری کمال گرایی پیشینه تحقیق کمال گرایی پیشینه نظری کمال گرایی پیشینه خارجی کمال گرایی پیشینه داخلی کمال گرایی فصل دوم پایان نامه انواع کمال…

 • پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران

  پروپوزال ارائه چارچوب برنامه ریزی منابع سازمانی ابری در سازمانهای ایران پروپوزال رایانش ابری در سازمان برنامه ریزی منابع سازمان ابری برنامه ریزی استراتژیک با رایانش ابری پروپوزال برنامه ریزی منابع سازمان ابری پروپوزال برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات تعامل…

 • دانلود تحقیق فرهنگ و ارزش های فرهنگی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق فرهنگ و ارزش های فرهنگی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي  هدف از این تحقیق بررسی فرهنگ و ارزش های فرهنگی با فرمت docx در قالب 9 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش…

 • وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی

  وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان و مهاجرین غیر قانونی وضعیت حقوقی قربانیان قاچاق انسان حقوق بیگانگان در منابع حقوق بین الملل جایگاه حقوق بیگانگان در اسناد بین المللی حقوق بشر وضعیت حقوقی مهاجرین غیر قانونی پایان نامه حقوق اتباع خارجی…

 • پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن

  پرسشنامه بررسی مولفه های مدیریت دانش در سازمان و اثر سبک رهبری بر اقدامات آن پرسشنامه چند عاملی رهبری پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش دانلود پرسشنامه مدیریت دانش پرسشنامه سبک رهبری توانمندساز مدیریت…

 • ریز شمع

  ریز شمع ریز شمع میکرو شمع میکرو پایل گروت بهسازی خاک اصلاح خاک بهسازی خاک خرید مقالات عمران دانلود مقالات عمران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مهندسی عمران با عنوان ریز شمع     چکیده: یكی از روشهای بهسازی زمین…

 • اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن

  اشکال اعتراض و نظارت قضایی بر رای داوری و بررسی نقض رای و آثار آن نقض آراء داوری آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای اشکال اعتراض به رای داور پایان نامه اعتراض به آراء داوری اعتراض به آراء داوری…

 • پاورپوینت انضباط سازمانی

  پاورپوینت انضباط سازمانی پاورپوینت انضباط سازمانی انضباط سازمانی تحقیق انضباط سازمانی بررسی انضباط سازمانی مقاله انضباط سازمانی تعریف انضباط اهداف انضباط آیین نامه انضباطی رویکردهای انضباطی انواع مشکلات انضباطی شاخصهای مورد توجه در رسیدگی به تخلفات مجازاتهای اخطار شفاهی اخطار…

 • پاورپوینت آشنایی با سيستم ايمنی و عملکرد آن

  پاورپوینت آشنایی با سيستم ايمنی و عملکرد آن رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت آشنایی با سيستم ايمنی و عملکرد آن جهت رشته پزشکی در قالب 76 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت…

 • پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده

  پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده پاورپوینت اعتیاد نوجوانان پاورپوینت اعتیاد دانش آموزان پاورپوینت اعتیاد و خانواده پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر پاورپوینت اعتیاد در نوجوانان پاورپوینت اعتیاد و مواد مخدر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت سیمای اعتیاد و خانواده…

 • پاورپوینت تصویری آموزش آناتومی استخوان ها

  پاورپوینت تصویری آموزش آناتومی استخوان ها پاورپوینت استخوان های بدن پاورپوینت استخوان بدن انسان پاورپوینت اناتومی استخوان رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت تصویری آموزش آناتومی استخوان ها جهت رشته پزشکی در قالب 143 اسلايد و با فرمت ppt به…

 • پاورپوینت شناخت و طراحی معماری ترمینال شاهین شهر

  پاورپوینت شناخت و طراحی معماری ترمینال شاهین شهر پاورپوینت شناخت ترمینال شاهین شهر تاریخچه ترمینال شاهین شهر طراحی پایانه مسافربری شاهین شهر سایت پلان ترمینال شاهین شهر مقطع عرضی ترمینال شاهین شهر پلان طبقه همکف ترمینال شاهین شهر پلان طبقه…

 • دانلود تحقیق عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با…

 • دانلود تحقیق مبانی نظری هوش معنوی با فرمت ورد

  دانلود تحقیق مبانی نظری هوش معنوی با فرمت ورد رفتن به سايت اصلي هدف از این تحقیق بررسی  مبانی نظری هوش معنوی با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش می باشد…

 • پاورپوینت درباره هنردرمانی

  پاورپوینت درباره هنردرمانی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت هنردرمانی جهت رشته ی روان شناسی در قالب 28 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       هنردرمانی شامل واسطه های هنری…

 • پاورپوینت بررسی مفهوم فقر و نظریات پیرامون آن

  پاورپوینت بررسی مفهوم فقر و نظریات پیرامون آن کلمات کلیدی : بررسی مفهوم فقر و نظریات پیرامون آن پاورپوینت نقد و بررسی مفهوم فقر اهمیت اجتماعی فقر تعاریف فقر فقر مطلق یا معیشتی فقر یا محرومیت نسبی نظریات فقر نظریه…

 • تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله و چگونگی آنها پس از انحلال نکاح

  تنصیف دارایی شوهر، اجرت المثل و نحله و چگونگی آنها پس از انحلال نکاح نحله پس از انحلال نکاح آثار مالی انحلال نکاح اجرت المثل پس از انحلال نکاح شرایط و ملاک های استحقاق نحله شرایط استحقاق اجرت المثل تنصیف…

 • پاورپوینت روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی

  پاورپوینت روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی پاورپوینت روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی تحقیق روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی انواع منابع اطلاعاتی منابع چاپی منابع الکترونیکی ویژگیهای مدارک الکترونیکی ابزارهای دسترسی به منابع الکترونیکی دسته…

 • دانلود پاورپوینت اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی

  دانلود پاورپوینت اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی پاورپوینت اصول طراحی و ساخت سازه های ماکارونی پاورپوینت ساخت سازه های ماکارونی پاورپوینت اصول ساخت سازه های ماکارونی پاورپوینت سازه ماکارونی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت اصول طراحی و…

 • بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسا در سازمان و ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب

  بررسی شیوه مدیریت مدیران و روسا در سازمان و ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب سبک رهبری سبک رهبری مدیران شاخص های عملکردی ارائه پیشنهاد شیوه رهبری مناسب در سازمان رابطه سبک های رهبری مدیران با شاخص های عملکرد شیوه مدیریت…

 • چارچوب نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری

  چارچوب نظری و پیشینه مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری مدیریت ریسک اعتباری پیشینه مدیریت ریسک اعتباری مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت ریسک اعتباری پیشینه پژوهش مدیریت ریسک اعتباری ادبیات نظری تحقیق مدیریت ریسک اعتباری دانلود مبانی نظری مدیریت ریسک…

 • پاورپوینت ریز فضاهای تجاری و تصاویر آن ها

  پاورپوینت ریز فضاهای تجاری و تصاویر آن ها پاورپوینت ریز فضاهای مجتمع تجاری تفریحی پاورپوینت ضوابط طراحی مجتمع تجاری پاورپوینت ریز فضاهای بازارچه پاورپوینت فضاهای تجاری پاورپوینت ریز فضاهای تجاری پاورپوینت درمورد فضاهای تجاری رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت…

 • دانلود پاورپوینت بالانس خط تولید

  دانلود پاورپوینت بالانس خط تولید پاورپوینت خط تولید پاورپوینت درمورد خط تولید رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت بالانس خط تولید جهت رشته مدیریت در 33 اسلاید و با فرمت pptx  بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش  …

 • اجزا و مدل های هوش معنوی و مقایسه آن با سایر هوش ها

  اجزا و مدل های هوش معنوی و مقایسه آن با سایر هوش ها کلمات کلیدی : ابعاد هوش معنوی مدل های هوش معنوی مولفه های هوش معنوی هوش معنوی از دیدگاه اسلام نظریه های هوش معنوی الگوهای رایج هوش معنوی…

 • پاورپوینت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پیشرفته

  پاورپوینت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پیشرفته پاورپوینت سيستم هاي اطلاعاتي مديريت پیشرفته مدیریت سیستم های اطلاعاتي عصر اطلاعات انقلاب نوين اطلاعاتي تعریف سیستم اطلاعاتی سيستم اطلاعاتى سيستم اطلاعاتى و تكنولوژي اطلاعاتى چرخه حيات سيستم تفاوت داده، اطلاعات و دانش مدل…

 • پاورپوینت ساختار یک ارتباط موثر

  پاورپوینت ساختار یک ارتباط موثر رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت ساختار یک ارتباط موثر جهت رشته رسانه و علوم ارتباطات در قالب 25 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش      …